Música Aleatória

Friday, 26 July 2013

Hi Hitvakcha Ito Shaot - Mashina
היא התווכחה איתו שעות - משינה


Mostrar/Esconder a Letra


Az Lama Li Politika Achshav - Mashina
אז למה לי פוליטיקה עכשיו - משינה


Mostrar/Esconder a Letra


Bo'i veNipol - Mashina
בואי וניפול - משינה


Mostrar/Esconder a Letra


Tuesday, 9 July 2013

Shanim Chasumot - Monika Sex
שנים חסומות - מוניקה סקס


Mostrar/Esconder a Letra


Ptzaim veNeshikot - Monika Sex
פצעים ונשיקות - מוניקה סקס


Mostrar/Esconder a Letra